آگهی عجیب!

 

آگهی عجیب فروش شهاب سنگ منظومه شمسی! به قیمت یک میلیارد تومان در سایت دیوار.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی