بلای خصوصی سازی بانک ها

 


🔺بلای خصوصی سازی بانک ها بر سر تولید‼️

🔻نرخ سود بانکی که هیچ ریسکی متوجه آن نیست، علیرغم توجه به افت ارزش ریال ،رقیب اصلی سودآوری تولید در سال های گذشته بوده است.

🔻با این حال، با خصوصی سازی بانک ها بدون نظارت های کافی، نرخ سود این موسسات بیش از پیش رشد کرد و گلوی بخش تولید را بیش از پیش فشرد. نمودار، افزایش نرخ سود بانکی پس از خصوصی سازی نظام بانکی را نشان می دهد.

پیشنهاد ما به شما:

بهترین نمایش کمدی موزیکال

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک