کمک برای نجات آمازون

 


ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، نیروهای ارتش این کشور را برای کمک به خاموش کردن آتشسوزی جنگل‌های آمازون اعزام کرده است.

این دستور پس از موضعگیری سرسختانه چند رهبر اروپایی درباره مسئولیت دولت برزیل برای مقابله فوری با آتشسوزی صادر شد.

تصور می‌شود مواردی از آتشسوزی‌ها عمدی باشد تا با سوزاندن جنگل امکان فعالیت کشاورزی فراهم شود.

رئیس جمهور دست راستی برزیل پیش از این مواضعی در حمایت از تخریب جنگل به منظور استخراج از معادن و امور کشاورزی گرفته است.

منبع : لبخندآفرینان | شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک