یک سال حبس برای محسن افشانی

 

⭕️یک سال حبس برای محسن افشانی

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه :علت زندانی بودن این فرد به دلیل یک محکومیت قطعی شده از قبل است.

این فرد دو پرونده دارد؛ یک پرونده برای گذشته است که برای آن به یک سال حبس محکوم شده و این حکم قطعی است.
🔹این فرد هم اکنون در حال تحمل محکومیت قطعی شده یک سال حبس است.

منبع : لبخندآفرینان | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک