کوکائین های آب آورده مراکش

 


کوکائین‌های آب‌آورده در مراکش!

🔻مردمی که روز عید قربان به یکی از سواحل مراکش رفته بودند با کیسه‌های بزرگ کوکائین مواجه شدند.
🔻اسپوتنیک خبر داد: شماری از خانواده‌ها که برای تفریح در روز عید قربان به سواحل «سیدی رحال» در شهر «برشید» مراکش رفته بودند، با حجم زیادی کوکائین بسته‌بندی‌شده مواجه شدند که آب به ساحل آورده بود.

منبع : لبخندآفرینان | پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی
نمایش کمدی مارمولک