یکی از نزدیکان رضا صادقی در گفت‌وگویی صحت سانحه رخ داده برای رضا صادقی را تأیید کرد و گفت: این خواننده به دلیل سقوط از پله‌ دچار شکستگی پا شده و در بیمارستان عرفان بستری است.

این در حالی است که رضا صادقی طی روزهای آینده در تهران کنسرتی دارد که برگزاری آن با توجه به این اتفاق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.