برق سازمان وزارت نیرو قطع شد!

 

حدود یک ساعت پیش برق منطقه محدوده برق بیهقی بنا به دلایلی دچار خاموشی شده است، اما ساختمان وزارت نیرو و ساختمان های مهم که باید در این گونه موارد از برق اضطراری استفاده کنند. به دلیل عمل نکردن کلید اضطراری برق همچنان در خاموشی به سر می برند.

منبع : لبخندآفرینان | چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نظرات


نوشتن نظر

تبلیغات

دزدان دست و پا چلفتی نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی